logo uwpaardenapotheek
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

www.uwpaardenapotheek.be

Aarschotsebaan 96, 1910 Kampenhout, België

info@uwpaardenapotheek.be

BE0506753932

Paardenpraktijk ‘t Santvliet v.o.f.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website www.uwpaardenapotheek.be, een domeinnaam in handen van Paardenpraktijk ‘t Santvliet, een Vennootschap Onder Firma (v.o.f.) met maatschappelijke zetel te Aarschotsebaan 96 in 1910 Kampenhout, BTW BE0506753932, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel uwpaardenapotheek.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door uwpaardenapotheek.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld op de website bij het plaatsen van de bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden uwpaardenapotheek.be niet. uwpaardenapotheek.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. uwpaardenapotheek.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via het e-mailadres info@uwpaardenapotheek.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door uwpaardenapotheek.be.uwpaardenapotheek.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het uwpaardenapotheek.be assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van uwpaardenapotheek.be.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

uwpaardenapotheek.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Als de Klant een bestelling online plaatst, streeft uwpaardenapotheek.be ernaar om het product snel mogelijk bij de Klant thuis af te leveren. Alle bestellingen, geplaatst en betaald, trachten we de volgende werkdag te verzenden. Zodra de Klant zijn bestelling plaatst, wordt een bevestigings e-mail verstuurd. De gemiddelde leveringstermijn bedraagt 1 tot 3 werkdagen.

Indien bepaalde artikelen niet op voorraad zijn, kan de leveringstermijn langer zijn. Uiteraard brengt uwpaardenapotheek.be de Klant steeds op de hoogte van de vertraging.

Artikelen besteld via de webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Verzending in België is gratis vanaf het aankoopbedrag van 50 euro. De levering gebeurt door Bpost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan uwpaardenapotheek.be via het emailadres info@uwpaardenapotheek.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van uwpaardenapotheek.be. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van uwpaardenapotheek.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij uwpaardenapotheek.be:

De Klant heeft het recht aan uwpaardenapotheek.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de uwpaardenapotheek.be klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan uwpaardenapotheek.be op het adres Aarschotsebaan 96, 1910 Kampenhout, België.

Om uwpaardenapotheek.be op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen moet een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of via e-mail verstuurd worden. De klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt uwpaardenapotheek.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal uwpaardenapotheek.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat uwpaardenapotheek.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan uwpaardenapotheek.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door uwpaardenapotheek.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

uwpaardenapotheek.be betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan uwpaardenapotheek.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant uwpaardenapotheek.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van uwpaardenapotheek.be is bereikbaar via e-mail op info@uwpaardenapotheek.beof per post op het volgende adres Aarschotsebaan 96, 1910 Kampenhout (België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover uwpaardenapotheek.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt uwpaardenapotheek.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, uwpaardenapotheek.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven en voor reclame of marketingdoeleinden. uwpaardenapotheek.be behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U kan uw gegevens, die wij in de klantenlijst van uwpaardenapotheek.be bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen (mits bewijs identiteit, kopie identiteitskaart) en u kan weigeren dat uwpaardenapotheek.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Aarschotsebaan 96, 1910 Kampenhout.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, uwpaardenapotheek.be heeft geen toegang tot uw paswoord.

uwpaardenapotheek.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@uwpaardenapotheek.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door uwpaardenapotheek.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van uwpaardenapotheek.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

uwpaardenapotheek.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend rechtbanken bevoegd.

Artikel 16: Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors